KS.1

KLÍČOVÁ SLOVA

Aerodynamika
Aerodynamický tunel 4.3
Bandáž
Část
Průtočná část 1.13, 3.;
Strojní část 1.13
Čerpadlo
Čerpadlo viz Turbočerpadlo
Číslo
Kritické Machovo číslo 4.7;
Reynoldsovo číslo 4.6
Děj
Ideální děj 5.3
Diagram
h-s diagram 2.9
Difuzor
Bezlopatkový difuzor viz Bezlopatkový stator
Disk
Krycí disk 3.13, 7.4
Energie
Celková energie kapaliny 1.16
Gradient
Gradient tlaku 2.11, 2.12(Úlo.), 5.4
Hrdlo
1.13, 5.19(Rov.);
Axiální hrdlo 3.16;
Boční hrdlo 3.16;
Spirální hrdlo 2.13(Úlo.), 3.15, 3.16(Úlo.), 8.5
Hustota
Hybnost
Věta o změně hybnosti 2.3(Rov.)
Charakteristika
Bezrozměrová charakteristika 6.9(Rov.), 7.7;
Charakteristika potrubního systému 7.9;
Provozní charakteristika čerpadla 7.7;
Provozní charakteristika lopatkového stroje 6.9;
Provozní charakteristika ventilátoru 6.12(Úlo.), 8.7, 8.9(Rov.)
Jev
Coandův jev 3.5
Jmenný rejstřík
Stodola Aurel 5.4;
Pfleiderer Carl 5.4
Kanál
Lopatkový kanál 1.3, 1.23, 4.5
Kavitace
Kmitání
Kmitání lopatek 5.8
Kolo
Oběžné kolo viz Rotor
Kritérium
Kritérium podobnosti viz Podobnostní součinitel
Lopatka
1.3, 1.13, 8.5, 8.6;
Aeroelasticita lopatek viz Rozkrucování lopatek;
Dozadu zahnuté lopatky 5.15;
Drsnost povrchu lopatky 4.6;
Nakloněná lopatka 5.5;
Natáčivé lopatky 5.9, 7.12, 8.9;
Prizmatická lopatka 1.14, 3.12;
Prohnutá lopatka 5.5;
Předřazené lopatky 5.9, 7.5, 8.4, 8.9;
Přímá lopatka viz Prizmatická lopatka;
Rozkrucování lopatky 3.13;
Rozváděcí lopatky viz Stator;
Zkroucená lopatka 1.14, 1.24, 2.12(Úlo.), 3.12, 5.19(Úlo.)
Ložisko
Axiální ložisko 1.13, 2.5;
Radiální ložisko 1.13
Metoda
Analytická metoda 5.17;
Carterova metoda 4.5;
Howelova metoda 4.5;
Leibleinova metoda 4.5;
Numerická metoda 5.17
MKP
KS.2
Mříž
Difuzorová mříž 3.3, 4.6 ;
Konfuzorová mříž 3.3;
Lopatková mříž 1.13, 3.9, 6.4;
Hustota profilové mříže 3.8, 4.12;
Profilová mříž 1.13, 4;
Radiální lopatkových mříží 4.10;
Rovnotlaková mříž 3.3, 3.4;
Šířka profilové mříže 3.8
Model
Motor
Proudový motor 1.12, 3.16
Nádrž
Kompenzační nádrž 7.10
6.3;
1D návrh 1.23, 2.8;
2D návrh 1.24, 5.18;
3D návrh viz MKP;
Základní návrh 2.11, 4.11, 5.19(Úlo.)
Netěsnost
NPSH
7.13;
NPSHA 7.13;
NPSHR 7.13
Objem
Kontrolní objem 2.3, 2.4
Odběr
Odpor
4.3(Rov.);
Součinitel odporu 4.4, 4.9(Rov.), 4.10(Úlo.), 4.11
Otáčky
1.3, 5.10;
Měrné otáčky 1.13, 6.7(Rov.), 6.9(Úlo.);
Měrné otáčky turbočerpadel 7.5;
Měrné otáčky ventilátorů 8.3(Rov.);
Regulace změnou otáček turbočerpadla 7.11;
Regulace změnou otáček ventilátoru 8.8
Podobnost
6., 6.3;
Geometrická podobnost 6.4;
Kinematická podobnost 6.3;
Kritérium podobnosti viz Podobnostní součinitel
Poloměr
Střední kvadratický poloměr lopatky 1.23(Rov.);
Střední poloměr lopatky 1.23(Rov.)
Poměr
Kompresní poměr 6.9(Rov.)
Potrubí
2.4(Úlo.), 7.10(Úlo.);
Sací potrubí 7.14
Práce
1.4 ;
Eulerova práce 2.7(Rov.), 2.8(Úlo.), 2.12, 5.4, 5.5, 5.14, 5.17, 5.18, 8.7 ;
Ideální vnitřní práce 1.17 ;
Obvodová práce viz Eulerova práce;
Vnitřní práce 1.15, 1.16(Rov.)(Úlo.), 1.17(Úlo.), 2.7, 2.8(Úlo.), 5.17, 6.9(Rov.), 8.6
Profil
Měrný průřez profilu 3.6;
Nátoková hrana profilu 1.14, 3.6, ;
Odtoková hrana profilu 1.14, 3.6, 4.7;
Profil lopatky 3.3 ;
Přetlaková strana profilu 1.14;
Sací strana profilu 1.14;
Souřadnice profilu 3.4;
Střední čára profilu 3.4, 3.5 3.7, 3.8(Úlo.), 3.9, 8.5;
Tětiva profilu 3.4;
Základní profil 3.5
Proud
Meridiánové proudění 1.12;
Mezní vrstva proudění 5.8;
Odtržení proudění 3.9, 4.4, 4.6, 4.7(Úlo.), 5.8, 5.9, 5.15, 6.11, 6.12, 7.10, 8.5;
Osově symetrické potenicální proudění 2.11(Rov.), 5.11;
Zakřivení proudu 3.7, 4.4, 4.12(Úlo.)
Průřez
Průtočný průřez 5.11
Průtok
Hmotnostní průtok 6.9(Rov.);
Měrný průtok 5.10
Příkon
Příkon čerpadla 7.8;
Vnitřní příkon 1.15(Rov.), 1.16(Úlo.);
Vnitřní příkon ventilátoru 8.7(Rov.)
Reakce
Stupeň reakce 2.8(Rov.), 2.10(Úlo.), 2.12(Úlo.), 5.13, 5.18(Rov.), 6.10(Rov.), 8.5;
Stupeň reakce čerpadla 7.3, 7.4
Rotor
1.3, 1.20, 2.8, 5.14, 6.12(Úlo.);
Diskový rotor 5.7, 5.14
Rovnice
Bernouliho rovnice 1.16
Rovnováha
Energetická rovnováha 5.4, 5.18;
Radiální rovnováha viz Energetická rovnováha
Rozteč
Rozteč lopatek 1.14, 4.12(Úlo.)
KS.3
Rozvaděč
Bezlopatkový rozvaděč viz Bezlopatkový stator
Rychlost
Absolutní rychlost 1.20, 2.9, 3.9;
Cirkulace rychlosti 2.12;
Meridánová rychlost 5.11, 6.5;
Obvodová rychlost 1.22(Rov.), 6.6;
Obvodová složka rychlosti 5.5(Rov.);
Radiální složka rychlosti 5.15;
Relativní rychlost 1.21, 2.4, 2.10 ;
Rychlostní trojúhelník 1.20, 1.23, 1.24(Úlo.), 2.12(Úlo.), 5.8, 6.5;
Střední aerodynamická rychlost 2.5, 3.7;
Střední rychlost proudění 1.23;
Výstupní rychlost 3.9, 5.11
Síla
Axiální síla 2.5;
Obvodová síla 2.5;
Radiální síla 2.5;
Síla na lopatku 2.4(Rov.), 2.5(Úlo.), 2.6(Úlo.), 4.9
Skluz
Součinitel
Podobnostní součinitel 6.4, 6.13;
Průtokový součinitel 5.11, 6.5(Rov.) ;
Součinitel skluzu 5.16 ;
Tlakový součnitel 6.6(Rov.) ;
Weiningův součinitel 4.11(Rov.);
Zweifelův součinitel 4.13(Rov.)
Souřadnice
Válcová soustava souřadnic 1.20, 2.5
Spirála
Logaritmická spirála 2.13(Úlo.), 3.4(Úlo.)
Stator
1.4, 1.20, 2.8;
Bezlopatkový stator 1.5, 2.13(Úlo.), 3.14, 8.5
Stroj
Axiální lopatkový stroj 1.12;
Diagonální lopatkový stroj 1.12 ;
Hydraulický stroj 1.6, 1.16, 2.8, 5.10, 6.7;
Lopatkový stroj 1.3-1.5, 1.13, 1.19, 6.3;
Pracovní stroj 1.4;
Radiální lopatkový stroj 1.12;
Tangenciální lopatkový stroj 1.12;
Tepelný stroj 1.6, 1.16, 5.10;
Vícestupňový lopatkový stroj 1.7;
Vírový lopatkový stroj 1.9
Stupeň
Akční stupeň viz Rovnotlakový stupeň ;
Axiální stupeň 2.10, 5.12, 6.10, 6.12 ;
Centrifugální stupeň 5.15;
Elementární stupeň lopatkového stroje 1.24;
Kuželový stupeň 5.12;
Přetlakový stupeň 2.10;
Radiální stupeň 3.13; 5.14, 6.10;
Reakční stupeň viz Přetlakový stupeň ;
Rovnotlakový stupeň 2.10;
Rychlostní trojúhelník stupně 1.20;
Stupeň lopatkového stroje 1.19, 1.23;
Stupeň parní turbíny 5.7(Úlo.), 5.19(Úlo.)
Škrcení
Škrcení turbočerpadla 7.12;
Škrcení ventilátorů 8.8
Šroub
Lodní šroub 1.9
Tah
Tlak
Zvýšení celkového tlaku 6.9(Rov.), 7.8, 8.6;
Tlak sytosti kapaliny 7.13
Trubice
Proudová trubice 1.9
Tření
5.14;
Vnitřní tření 4.5, 4.6
Turbína
1.4 ;
Francisova turbína 1.8, 1.19, 2.10(Úlo.), 3.9 ;
Kaplanova turbína 1.3, 1.4, 1.8, 1.13, 1.18, 2.6(Úlo.), 2.12(Úlo.) ;
Lavalova turbína 1.10, 1.22, 1.24(Úlo.), 2.10 ;
Parní turbína 1.9, 2.8(Úlo.), 2.10(Úlo.) ;
Peltonova turbína 1.7, 2.10 ;
Plynová turbína 1.11 ;
Spalovací turbína 1.11 ;
Větrná turbína 1.3, 1.5, 1.9, 4.11 ;
Vícestupňová parní turbína 1.10;
Vícetělesová turbína 1.11 ;
Vodní turbína 1.7, 6.7, 6.8
Vlna
Rázová vlna 4.7
Vyvažování
Hydraulické vyvažování 7.12
Turbočerpadlo
1.6, 7.;
Axiální čerpadla 7.4;
Cirkulační čerpadlo 1.6;
Diagonální čerpadlo 7.5;
Kondenzátní čerpadlo 1.6;
Kritérium stability čerpadla 7.9;
Napájecí čerpadlo 1.7;
Paralelní provoz čerpadel 7.11;
Podávací čerpadlo 7.14;
Pracovní bod čerpadla 7.9, 7.10(Úlo.), 7.14(Úlo.);
Radiální čerpadla 7.3;
Regulace turbočerpadel 7.11;
Sériový provoz čerpadel 7.11;
Vícestupňové čerpadlo 7.4
KS.4
Turbodmychadlo
Turbokompresor
1.9 ;
Radiálního turbokompresor 1.25(Úlo.), 2.13(Úlo.)
Turbosoustrojí
Turbostroj
Unifikace
Účinnost
Eulerova účinnost 2.7, 2.8(Úlo.);
Hydraulická účinnost 1.17;
Hydraulická účinnost čerpadla 7.6, 7.8, 7.11;
Systémová účinnost 7.6;
Termodynamická účinnost 1.17;
Účinnost turbokompresoru 6.8;
Vnitřní účinnost 1.17(Rov.)(Úlo.), 2.7, 2.8(Úlo.), 6.11;
Vnitřní účinnost ventilátoru 8.7(Rov.)
Úhel
Deviační úhel 3.7;
Náběžný úhel viz Nátokový úhel;
Nátokový úhel 3.7, 4.4, 5.9, 6.12, 8.4;
Úhel nastavení profilu 3.3, 3.8(Úlo.), 3.12
Ventilátor
1.8, 8.;
Axiální ventilátor 4.12(Úlo.), 8.4;
Diametrální ventilátor 8.6;
Pracovní bod ventilátoru 8.8;
Radiální ventilátor 1.8, 2.5(Úlo.), 2.10(Úlo.), 2.13(Úlo.), 3.4(Úlo.), 3.6(Úlo.), 3.8(Úlo.), 3.16(Úlo.), 6.5, 6.6, 8.5;
Regulace ventilátorů 8.8;
Respirační ventilátor 3.6(Úlo.), 8.3;
Rovnotlakový ventilátor 8.5;
Spalinový ventilátor 8.3;
Tunelový ventilátor 8.3, 8.8
Viskozita
Vír
Kanálové víry 5.5 ;
Koutový vír 5.5, 5.6;
Protiběžný vír 5.15
Vrtule
Výkon
Jmenovitý výkon 1.19, 6.11;
Optimální výkon 1.19, 6.11;
Vnitřní výkon 1.15(Rov.), 5.7(Úlo.);
Výkon turbosoustrojí 1.19(Úlo.)
Výpočet
Iterační výpočet 5.3
Výška
Ekvivalentní výtlačná výška čerpadla 7.8
Vztlak
4.3(Rov.);
Součinitel vztlaku 4.9(Rov.), 4.10(Úlo.), 4.11
Záběrník
Zákon
První zákon termodynamiky pro otevřený systém 1.15(Rov.)
Závěs
Závěs lopatky 1.13
Zrychlení
Coriolisovo zrychlení 5.15
Ztráta
2.7, 2.10, 4.8, 5;
Celková ztráta 5.3(Rov.), 5.7(Úlo.), 5.17, 6.11(Rov.);
Ostatní ztráty viz Vnější ztráty;
Poměrná ztráta 5.3(Rov.);
Profilová ztráta mříže 4.7, 4.8(Rov.)(Úlo.), 4.9(Rov.), 5.17;
Tlaková ztráta profilové mříže 4.5(Rov.), 4.8(Úlo.), 4.9(Rov.);
Vnější ztráty 5.17;
Vnitřní ztráty 1.16(Rov.), 1.17(Rov.);
Ztráta nesprávným nátokovým úhlem 5.9;
Ztrátové teplo 5.14

©Jiří Škorpík, LICENCE